Vzdělávání

Děti mají zázemí ve dvou třídách a jsou vzdělávány ve dvou částečně homogenních skupinách. V červené třídě jsou děti od 2 do 4 let a v zelené třídě jsou děti od 4 do 6 (7) let věku. Kapacita červené je 16 dětí. Zelenou třídu navštěvuje 24 dětí. Celková kapacita školy je 40 dětí. Společná prostorná šatna je oddělena a vytváří prostor pro jednotlivé třídy. Organizace a režim dne je přizpůsoben tak, že se děti navzájem neruší.

Barva třídy je symbolem a odpovídá tomu i její vybavení nábytkem a výzdoba. Je na tvořivosti každé z učitelek, jakým způsobem obohatí interiér své třídy. Děti se ráno scházejí v zelené třídě a i se z ní rozcházejí. Každá třída pracuje podle svého TVP pro PV který vychází ze ŠVP PV.

Zařazování dětí do jednotlivých tříd je převážně podle věku dětí. Upřednostňujeme částečně homogenní uspořádání. Přihlížíme k jednotlivým schopnostem dětí, zohledňujeme jeho potřeby a schopnosti adaptability. Při scházení a odpoledních činnostech, kdy jsou obě třídy spojené, mladší děti pozorují starší při činnostech, jsou tím povzbuzovány a často se zajímají o věci, které by vzhledem věku od nich nikdo neočekával. Starší děti předávají znalosti mladším dětem, pomáhají, učí se trpělivosti a ohleduplnosti. Při příchodu a odchodu se vítáme a loučíme podáním ruky. Během dne dochází k přirozenému prolínání řízených a spontánních činností.

Vlastní vzdělávací program vychází z podmínek naší vesnické mateřské školy. Zahrnuje témata, která jsou dětem blízká, která vycházejí z jejich života, prostředí, respektují cíle naší mateřské školy. Témata zahrnují celý průběh roku, cyklus ročního období, svátky, naše slavnosti. Je v něm obsaženo zaměření naší mateřské školy soustředění na dítě, na jeho prožitky a příjemné pocity, jeho adaptaci, začlenění do kolektivu, vytváření si pocitu, že sem patří a je mu tu dobře. Otevřenost naší školy pro rodiče, veřejnost, starší kamarády a přátele školy. Sounáležitost s obcí, ve které žijeme a kde o nás vědí.

Klade důraz na myšlenky:

 • Posilovat sílu v dětech, a ne jejich slabost.
 • Každé dítě má zažít pocit z úspěchu.

Koncepční záměr školy

Chceme se stát otevřeným prostorem, který umožňuje pocit sounáležitosti a pevných vztahů k obci a lidem v ní žijících. Být místem kultury, vzdělávání a osvěty dětí i dospělých. Nabídnout rodině všestrannou pomoc při výchově předškolního dítěte. Vytvářet v mateřské škole prostředí, které dá dítěti pocit jistoty, důvěry, a pohody. Harmonicky propojit rodinnou péči s kvalitní předškolní výchovou.

 • Zpracovat nový školní program na období 2018 - 2021
 • Vypracovat dílčí projekty, které doplní ŠVP PV:
  • Vyprávění našeho Lesníčka od doubku - vztah k přírodě
  • Povídání s Krtečkem - logopedická prevence
  • Skřítek zahradníček - environmentální výchova
 • Vytvořit podmínky pro rozvoj technických a manuálních dovedností (práce s nářadím, nástroji), vybavit prostor pro polytechnické vzdělání
 • Pokračovat v návštěvách keramické dílny s předškolními dětmi
 • Rozvíjet pohybové dovednosti - využívat tělocvičnu v obci, hřiště
 • Soustavnou pozornost ve vzdělání věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem nadaným a přípravě dětí na vstup do ZŠ
 • Nadále prohlubovat vztah s rodiči, respektovat jejich přání a názory a stavět na nich v nabídce školy, apelovat na jejich spoluúčast, navázat dlouhodobý vztah
 • Využívat možnosti dalšího vzdělávání pedagogů prostřednictvím nabízenýcli proiektů, které jsou rozpracovány na bázi evropských zdrojů - Šablony II
 • Naplánovat všechny akce školy, tak aby obohatily život dětí v co nejširším záběru (kulturní akce, poznávací výlety)