Organizace

Dvoutřídní mateřská škola, navštěvují ji děti od 3 do 6 let.

Provoz mateřské školy: 6.10 - 16.10 hod

Jak u nás

Co na sebe, co s sebou:

  • podepsanou obuv (boty, bačkory) bezpečnou, ne pantofle
  • pyžamo – označit
  • pohodlné a přiměřené oblečení pro hru a pobyt venku (v šatně lze ukládat náhradní oblečení)
  • každý den čistý kapesník – označit
  • hrníček – na dodržování pitného režimu během dne

Organizace dne

6.10 - 8.00Scházení dětí, hry podle volby a přání dětí, rozdělení dětí do jednotlivých tříd
8.00 - 9.30Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity
8.00 - 12.00Plní se povinnost předškolního vzdělávání
8.10 - 9.00Hygiena, svačina - děti svačí postupně podle své potřeby
9.30 - 11.30Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
11.30 - 14.30Nespavý režim pro předškolní děti (klidové činnosti, individuální práce s dětmi), spánek ostatních dětí s respektováním jejich individuální potřeby spánku
14.15 - 14.45Hygiena. odpolední svačina
14.45 - 16.10Spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

Přijímání dětí do MŠ

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla zpravidla od 3 do 6 let. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

S účinností od 1.1.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku do konce srpna. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě v době zápisu, pokud ještě nedochází do MŠ. Tyto děti budou přijaty, i když nemají očkování.

Ředitelka školy stanoví termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým.

Přednost při přijetí mají děti ze školského obvodu Mateřské školy Slavče. Ten je tvořen územními obvody obcí Slavče a Čížkrajice.

Stravné a úplata za školní vzdělávání

Poplatek za stravné a úplata za školní vzdělávání probíhá inkasním převodem na účet školy.

Cena stravného:
 do 6 letod 7 let
Celý den35,- Kč37,- Kč
Dopolední svačina8,- Kč8,- Kč
Oběd20,- Kč22,- Kč
Odpolední svačina7,- Kč7,- Kč

Úplata za školní vzdělávání: 150,- Kč za měsíc

Uzavření mateřské školy

Vánoční prázdniny23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Letní prázdniny19. 7. 2021 - 13. 8. 2021